" property="og:description">

Tài liệu khí nén, máy nén khí, các thành phần cơ bản

Đăng bởi: Admin   Phòng: BBT Nôi dung máy nén khí   Ngày đăng: 06/06/2016
Download tài liệu dạng pdf tại đây

1. GIỚI THI ỆU
 
Các nhà máy công nghiệ p sử d ụng khí nén trong rấ t nhi ề u ho ạ t  động s ả n xu ấ t. Khí nén t ạ o ra từ
các thi ế t bị  nén khí có công su ấ t trong kho ả ng t ừ 5 mã l ực (hp) cho t ớ i hơ n 50.000 mã l ực. Báo
cáo nă m 2003 c ủa Cơ  quan Nă ng l ượng Mỹ  cho thấ y, 70 – 90% khí nén bị  t ổn th ấ t dưới dạ ng
nhiệ t, ma sát, ti ế ng ồn và do s ử d ụng không đúng (xem hình 1). Vì vậ y, máy nén và hệ thống khí
nén là nh ững khu v ực quan tr ọng để  nâng cao hiệ u qu ả  s ử d ụng n ă ng l ượng trong các nhà máy
công nghi ệ p.
 Hình 1. Biểu  đồ x ương cá c ủa hệ  thống khí nén  (McKane và Medaris, 2003)
H ướng d ẫ n sử d ụ ng n ă ng l ượng hiệu qu ả  trong ngành công nghi ệp Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
 ©UNEP  1
Thiế t bị  đi ệ n: Máy nén và hệ  thống khí nén
Cầ n lưu ý r ằng, chi phí vậ n hành m ột hệ  thống khí nén đắ t hơn nhiề u so vớ i chi phí mua máy nén
(xem hình 2). Ti ế t ki ệ m nă ng l ượng nhờ  c ả i tiế n hệ  thống chiế m khoả ng t ừ 20  đế n hơ n 50% tiêu
th ụ  đi ệ n, có thể  mang lạ i hàng tr ă m nghìn USD. Quả n lý hệ  thống khí nén hợ p lý có th ể  giúp ti ết
ki ệ m nă ng l ượng, giả m khối l ượng b ả o dưỡng, rút ngắ n th ờ i gian ng ừng v ậ n hành, t ă ng s ả n
l ượng và nâng cao chấ t l ượng s ả n ph ẩ m.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 2. Các kho ản chi phí trong một hệ  thống khí nén  đi ển hình  (eCompressedAir)
Hệ  thống khí nén bao g ồm bộ phậ n cung cấ p- g ồm các máy nén và phầ n xử lý không khí, và b ộ
phậ n tiêu thụ- gồ m hệ  thống l ưu trữ, phân ph ối và các thi ết bị  s ử d ụng cuối cùng. Quả n lý tốt bộ
phậ n cung cấ p sẽ   đả m bả o có khí nén s ạ ch, khô và  ổn  đị nh ở  áp su ấ t thích h ợ p với chi phí th ấp
và đáng tin c ậ y. Quả n lý tốt bộ phận tiêu thụ s ẽ giúp giả m thiể u lãng phí và s ử d ụng khí nén một
cách h ợ p lý. Để c ả i thi ệ n và duy trì ho ạ t  động c ủa hệ  thống khí nén ở  hiệu su ấ t cao nhấ t c ầ n quan
tâm  đế n cả  hai b ộ phậ n cung và tiêu th ụ c ủa hệ thống c ũng như cách thức kế t hợ p gi ữa hai b ộ
phậ n này.
 
1.1 Các ph ầ n chính trong h ệ thống khí nén
 
Hệ  thống khí nén bao g ồm hai phầ n chính: bộ l ọc khí vào, thiế t bị  làm mát gi ữa các c ấ p (làm mát
trung gian), thiết bị  làm mát sau (làm mát sau nén), thi ết bị  làm khô khí, bẫ y lọc  ẩ m, bình chứa,
hệ  thống đườ ng ống, bộ l ọc, thi ế t bị  đi ề u tiế t và bôi tr ơ n (xem hình 3).  
ƒ   Bộ l ọc khí vào: Ng ă n không cho b ụi vào máy nén: bụi vào gây t ắ c ng ẽ n van, làm mòn xi
lanh và các bộ phậ n khác, vv…  
ƒ   Thiế t bị làm mát gi ữa các c ấp: Gi ả m nhiệ t  độ khí tr ước khi đi vào c ấ p tiế p theo  để  giả m tả i
nén và tă ng hiệ u su ất. Khí th ường đượ c làm mát b ằ ng n ước.
ƒ    Thi ế t bị  làm mát sau: Để loạ i bỏ h ơ i nước trong khí bằ ng cách giả m nhiệ t  độ trong bộ trao
đổi nhi ệt dùng nước làm mát.  
ƒ   Bộ làm khô khí : Lượng h ơ i  ẩ m còn sót lại sau khi qua thi ế t bị  làm mát sau  đượ c lo ại bỏ nhờ  
s ử d ụng b ộ làm khô khí, vì khí s ử d ụng cho các thi ế t bị  khí nén ph ả i gầ n nh ư khô hoàn toàn.
Hơ i  ẩ m bị  loạ i bỏ nhờ  s ử d ụng các ch ấ t hấ p th ụ như gel silic oxit /than ho ạ t tính, ho ặ c giàn
làm khô  đượ c làm l ạ nh, ha
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
06/06/2016 / Admin
Những Lỗi Thường Gặp Của Máy Nén Khí Và Biện Pháp Khắc PhụcSau đây mình xin đưa ra một số lỗi cơ bản rễ nhận biết nhất của máy nén khí trục vít: những lỗi này loại trừ những trường hợp bị lỗi phần cơ khí rễ nhận biết quan sát bằng
06/06/2016 / Admin
Dịch vụ sửa chữa máy nén khí chuyên nghiệp - có thể khắc phục mọi sự cố của máy nén khí, phụ tùng máy nén khí , dầu máy nén khí . Sửa chữa máy nén khí , hiện chúng tôi đang có một đội ngũ kỹ
06/06/2016 / Admin
1. Vệ sinh giàn làm mát dầu máy nén khíChúng ta cần có kế hoạch vệ sinh định kỳ nhằm đảm bảo dàn trao đổi nhiệt máy nén khí luôn sạch sẽ bởi vì đối với giàn trao đổi nhiệt còn tốt thì nhiệt độ dầu bôi trơn máy nén khí sau khi qua giàn
08/06/2016 / Admin
Ngày nay, khả năng cạnh tranh trong ngành thực phẩm và đồ uống dựa rất nhiều vào hiệu suất của toàn bộ chuỗi giá trị, với trọng tâm chủ yếu là công suất của quá trình sản xuất.Ngày nay, khả năng cạnh tranh trong ngành thực phẩm và
13/06/2012 / Admin
Flash video giải thích làm thế nào hệ thống điều khiển khí nén (của máy nén khí) điều chỉnh lượng không khí trên dòng máy Dryclon, sử dụng các nút dưới cùng bên trái để bắt đầu và dừng lại
Tin đã đăng

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH TM & DV - KT PHÚ TÍN
 Đại lộ Bình Dương - Ấp 3 Xã Thới Hòa - Bến Cát - Bình Dương. 
0650.3555108 - 0933 384 579
0650.3555109
http://maynenkhi.pro.vn 
phutin@vnn.vn , sales.phutin@gmail.com
phutincoltd

Kết nối với chúng tôi

Copyright 2016 © maynenkhi.pro.vn